Razorflame's Scores
#61
CCLXP2:

#1 (A Fleeting Memory): 348 (+8, b)

+1b, 8b
Reply
#62
CCLP2 (MS):

#18 (Elemental): 232 (b-5)

CCLXP2:

#14 (The Parallel Port *): 257 (b)

+1b, 9b
Reply
#63
CC2:

#111 (SDRAWKCAB): 47 | 55970 (b)

(TIME) +1b, 13b
(SCORE) +1b, 9b
Reply
#64
CCLP3 (LYNX):

#37 (Blue Moon): 127 (b-2, +39 from initial score)

CCLP4 (MS):

#3 (Fossilized Snow): 193 (b-27, +5)

CCLP4 (LYNX):

#3 (Fossilized Snow): 204 (b-3, +10 from initial score)
#5 (Non-Dimensional Layer): 238 (b-39, +4 from initial score)
#10 (Stuck in Emerald): 68 (b-3, +8 from initial score)
Reply
#65
CCLP4 (MS):

#3 (Fossilized Snow): 212 (b-8, +19)
Reply
#66
CC2:

#13 (SEVEN UP) 92 | 7520 (b-1|b-10)
#38 (QUICK TIME) 88 | 19880 (tsb)
#39 (QUICK TIME II) 7 | 19570 (tsb)
#40 (QUICK TIME III) 14 | 20140 (tsb)

(TIME) +3b, 16b
(SCORE) +3b, 12b
Reply
#67
CC2:

#24 (JAY WALKER): 79 | 13730 (tb, sb-10)
#29 (LESSON 4): 0 | 14500 (tb, sb)
#50 (LESSON 5): 0 | 25000 (tb, sb)
#60 (LESSON 6): 0 | 30050 (tb, sb)
#71 (LESSON 7): 0 | 35500 (tb, sb)
#112 (BOWL TO FREEDOM): 7 (b-1) | 56070 (b-10)

(TIME) +5b, 21b
(SCORE) +4b, 16b
Reply
#68
CCLXP2:

#128 (Fantasy Island): 325 (b-11)
Reply
#69
CC2:

#74 (MUSH) 83 (b-2) | 37830 (b-20)
#82 (AVALANCHE) 40 | 41400 (tb, sb)
#85 (SCRAMBLED EGGS): 5 | 42550 (tb, sb)

(TIME) +2b, 23b
(SCORE) +2b, 18b
Reply
#70
CC1 (LYNX):

#22 (FORCED ENTRY): 223 (b-65)
#30 (MISHMESH): 266 (b-188)
#51 (I SLIDE): 596 (b-67, +146 from initial score)
Reply


Forum Jump:


Users browsing this thread: 2 Guest(s)